HTB-26I-R BK/HTB-26I-R 保险丝座

                                            
                                                                  bussmann HTB-26I-R BK/HTB-26I-R 保险丝座


 安规认证:
 UL; CSA
 补充说明:
 防电击类别,PC1:无防电击集成保护功能。 如果必要,设计师们必须为设备设计额外的防电击功能。PC2:带防电击集成保护功能。 熔丝座必须配有 IEC529 标准  测试手指不能接触的带电部件,完全装配后,未配置熔丝载体或熔丝时;配置熔丝支架时,插入或拔出熔丝时。PC3:带防电击集成保护功能。 熔丝座必须配有 IEC529  标准 1 毫米直径硬测试线不能接触的带电部件,完全装配后,未配置熔丝载体或熔丝时;配置熔丝支架时,插入或拔出熔丝时。